ദേവി സോപ് ഫാക്ടറി

  • Published on April 22, 1910
  • By Staff Reporter
  • 82 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                               തത്തമംഗലം.

          ഈ ദേവിസോപ് ഫാക് ടറി കൊച്ചി ഗവർൺമെണ്ടിൽ നിന്നു വിലയേറിയ സഹായം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

                         നോക്കുവിൻ !        ആദായകരം !!

സോപ്പുണ്ടാക്കുന്ന തൊഴിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. എഴുത്തുകൾ വഴിയായി വേണ്ട അറിവുകൾ കൊടുക്കാം. ഏപ്രിൽ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാക് ടറിയിൽ സോപ്പുശാല ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവർക്കും ഇതു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഫീസ് ആകെ 50- രൂപാ.

                                                അപേക്ഷകൾ.

മാർച്ച്  15നു-ക്കുള്ളിൽ അയയ്ക്കണം.

 എല്ലാ വിവരങ്ങൾക്കും കത്തയച്ചു ചോദിക്കുക.

കൊച്ചി സർക്കാരിലെ ആശുപത്രികളിൽ ഉപയോഗിപ്പാൻ പതിവായി ഞങ്ങളുടെ സോപ്പുകൾ അയച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് കൊച്ചി സർക്കാർ കല്പന അയച്ചിരിക്കുന്നു.

റോസ് - വളരെ വാസനയുള്ളതും കാണുവാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതും ആയ 3 എണ്ണം അടങ്ങിയ ഒരു പെട്ടിക്ക് വില  7 -ണ.

കർബൊളിക് -  ( 10p.c.)  പെട്ടി 1 ന് 10 ണ.

                                          മരുന്നുകൾ.

      1. പഞ്ചബാണഗുളിക - രതീദേവിയാൽപ്രത്യേകമായി അനുകൂലിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധൌഷധം. കായബലം ഇല്ലാത്ത പുമാന്മാർക്കു ഇതു ഒരിക്കൽമാത്രം സേവിച്ചാൽ ഗുണം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയുന്നതാണ്.

           ഒരു ഡസൻ അടങ്ങിയ കുപ്പിക്ക്  1 - ക മാത്രം.

                         ആവശ്യപ്പെടേണ്ട മേൽവിലാസം

                           മാനേജർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂനിയൻ;

                                                                         തത്തമംഗലം- മലബാർ.

                                                        Thathamangalam      Malabar.


You May Also Like