പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ

  • Published on July 21, 1909
  • By Staff Reporter
  • 210 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

          തിരുവനന്തപുരം.  ബി. വി. ബുക്കുഡിപ്പോ.


ഗദ്യമാലിക - ഒന്നാംഭാഗം-                                                                      1-  ക.

ത്രിപുരദഹനം തുള്ളൽക്കഥ     

( കേ.ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി. ഏ)                                                         8 ചക്രം.

കുമാരസംഭവം                                                                                                 8 ണ.

മേഘദൂത്                                                                                                                 8 ണ.

നളചരിതം -  (കാന്താരതാരകം- 

                                    വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി )                          1 - ക 12 -ണ.

 ടി  ഓരോദിവസത്തെയും പ്രത്യേകം                                           9- ണ.

ശബ്ദശോധിനി  ( പരിഷ്കരിച്ചത് )                                                            9 - ണ.

മധ്യമവ്യാകരണം ( പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പു)                                      8- ണ.

പ്രഥമവ്യാകരണം                                                                                     2-ണ 6 പൈ

തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രകഥകൾ                                               8 ചക്രം.

ഇൻഡ്യാചരിത്രകഥകൾ                                                                            8 -ണ.

ഭൂവിവരണസിദ്ധാന്തസംഗ്രഹം                                                          8- ണ.

           ( ബുക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് )

പ്രഹ്ളാദചരിതം  (കിളിപ്പാട്ട് )                                                                   4- ണ.

കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട്                                  

       ( കേ. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി.ഏ )                                                       8 ചക്രം.

കണ്ണശ്ശരാമായണം ( ആരണ്യം വ്യാഖ്യാനസഹിതം

  എസ് . പരമേശ്വരയ്യർ എം. ഏ. ബി.എൽ .)                                    14  ണ.

കംസവധ ചമ്പു                                                                                                        4 ണ.

അന്യാപദേശശതകം                                                                                           8 ണ.

രാമചന്ദ്രവിലാസം  ( വ്യാഖ്യാനസഹിതം

   മിഡിൽ സ്കൂൾ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് )                                                    9- ണ.

ദൈവയോഗം                                                                                                              5 ചക്രം.

ശ്രീ പത്മനാഭപദപത്മശതകം                                                                       4  ചക്രം.

ഭാഷാഭൂഷണം                                                                                                        4 ക 4- ണ.

വൃത്തമഞ്ജരി                                                                                                       6  ണ   6 പൈ.

രാമചന്ദ്രവിലാസം കാവ്യം                                                                                1 ക.

മാനസോല്ലാസം ( കേ. സി. കേ.പി. )                                                           4 ണ.


അമരുകശതകം                                                                                                       8 ണ.

കഥാരത്നങ്ങൾ - അച്ചടിച്ചുവരുന്നു.

      ( സി.എസ്, ജി.പി.ബി.ഏ)                                                                            4 ണ.

ഭാസ്കരമേനോൻ ( നോവൽ കൊച്ചി 12- ാം-

             കൂറുതമ്പുരാൻ) അച്ചടിച്ചു വരുന്നു.                                            8 ണ.

പൌരകൃത്യം    ( ജി. രാമമേനോൻ )                                                            10 ണ.

തച്ചൊള്ളിക്കഥകൾ.          ( ടി )                                                                       2 ണ 6 പൈ.

കഥാരത്നമാലിക - വിദ്യാവിനോദിനി, 

 രസികരഞ്ജിനി മുതലായ മാസികകളിലെ

 വിശേഷപ്പെട്ട കഥകൾ.                                                                                           12 ണ.


You May Also Like