പുതിയ ചരക്ക്

  • Published on December 12, 1908
  • By Staff Reporter
  • 255 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

പുതിയ ചരക്ക്

ശീലക്കുടകള്‍, പുതിയവ,

12-ണ മുതല്‍ 15-രൂപ വരെ വിലയ്ക്കുണ്ടു.

           ജവുളികള്‍,  ഇഴനൂലുകള്‍, ബനിയന്‍ (രണ്ടര അണമുതല്‍ മൂന്നു രൂപ വരെ) ഇവയെല്ലാം പുതിയവ ഇവിടെ കിട്ടും.

            ഒരേ വില ! തര്‍ക്കമില്ല !! ക്ലിപ്തവില !!!

                                                                                            എസ്. ആദംശേട്ടു

                                                                              ചാല ബജാർ, തിരുവനന്തപുരം


You May Also Like