കേരളൻ

  • Published on November 13, 1907
  • By Staff Reporter
  • 237 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 രാജ്യതന്ത്രം, സമുദായകാര്യം മുതലായവിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രമായ

                                                  മലയാളമാസിക

 വില ഒരുകൊല്ലത്തേക്കു 3-ക. മുന്‍കൂറടച്ചാല്‍, രണ്ടുറുപ്പികയ്ക്കു കിട്ടും.

 പത്രാധിപര്‍, കേ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള, ബി.ഏ.

       കേരളന്‍ആഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം

You May Also Like