സ്വരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട 21 കീർത്തനങ്ങൾ

  • Published on June 21, 1909
  • By Staff Reporter
  • 235 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

             ടി. ലക്ഷ്മണൻപിള്ള ബി.ഏ. ഉണ്ടാക്കിയത്.

മ.മനോരമയാപ്പീസിലും, തിരുവനന്തപുരം ഏ.സി. സി. പിള്ള ഷാപ്പിലും വിൽക്കപ്പെടും.                        വില രൂപ 2.

You May Also Like