സർവ്വേപള്ളിക്കൂടം

  • Published on January 09, 1907
  • By Staff Reporter
  • 390 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

തന്നാണ്ടിൽ, ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്നും, 53 സർക്കാർ ജീവനക്കാരും, 224 പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി(*) (*) missing 

You May Also Like