ഒരു വിശേഷ തീരുമാനം

  • Published on July 31, 1907
  • By Staff Reporter
  • 477 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

ഹജൂര്‍ക്കച്ചേരിയിലെ ശേവുകക്കാര്‍, തങ്ങള്‍ക്കു ശമ്പളക്കൂടുതല്‍ കിട്ടണമെന്ന്, ഈയിടെ ദിവാന്‍റെ അടുക്കല്‍ ഹര്‍ജി ബോധിപ്പിച്ചതിലേക്ക്, ഹര്‍ജിയില്‍ കൈ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ശേവുകക്കാരുടെയും ഓരോ മാസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കണമെന്നു തീരുമാനിക്കുകയും; അവര്‍ വീണ്ടും കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതില്‍, അവരുടെ ശിക്ഷ കുറച്ച് ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഒരു രൂപ വീതം പ്രാശ്ചിത്തം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതെന്തു കഷ്ടമാണ്? അഞ്ചും ആറും രൂപാകൊണ്ട്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി, മുപ്പതു ദിവസവും കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ജീവനക്കാരുടെ കഷ്ടതയേക്കുറിച്ച്, രണ്ടായിരം രൂപ പ്രതിമാസം കെട്ടി വാങ്ങുന്ന ദിവാന് അറിയാമോ? അപ്പം ചോദിച്ച മക്കള്‍ക്ക് കല്ലുകള്‍ പെറുക്കി കൊടുത്ത നിര്‍ദ്ദയനായ ഒരു പിതാവിന്‍റെ കഥ ഓര്‍മയില്‍ വരുന്നു.

                                                 

You May Also Like