ഇന്ത്യൻ

  • Published on April 30, 1909
  • By Staff Reporter
  • 523 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 കഴിഞ്ഞവെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നാത്താറ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ധനികന്‍റെ ഗൃഹത്തില്‍ കൂട്ടായ്മക്കവർച്ച   നടത്തുകയും, പണം നാട്ടിന്‍റെ ഗുണത്തിനുവേണ്ടി ചെലവുചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കവരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു

 ഈയിട കിഴക്കേബെംഗാള്‍ റെയില്‍വേയുടെ തെക്കെഭാഗത്ത് പാതയില്‍ ആരോ ഇരുമ്പുസാമാനങ്ങള്‍ കൊണ്ടിട്ടിരുന്നതിനാല്‍, ഒരു തീവണ്ടിക്ക് തടസ്ഥം വരുകയും, അപായം കൂടാതെ കഴികയും ചെയ്തു.


Indian News

  • Published on April 30, 1909
  • 523 Views

A rich man’s house in the village of Nathara was robbed by a gang at night last Friday. They robbed him off the money saying that it was needed for spending for the prosperity of the land.

*

As somebody had dumped iron scraps on the rail track in the southern region of East Bengal Railway, the train service was disrupted. However, no other untoward incident has been reported.

Translator
Ajir Kutty

K.M. Ajir Kutty is a writer, translator, and poet in Malayalam and English. He has won the M.P. Kumaran Memorial Award for Translation from the Kerala State Institute of Languages and the Jibanananda Das award for translation from the Kolkata based Antonym Magazine. He lives at Edava in Thiruvananthapuram District.

Copy Editor
Lakshmy Das

Lakshmy Das is an author and social innovation strategist from Kumily, Kerala. She is currently pursuing her PhD in English at Amrita University, Coimbatore. She runs Maanushi Foundation, a non-profit organization founded in 2020.

You May Also Like