സ്വർണ്ണവടിക

  • Published on September 20, 1909
  • By Staff Reporter
  • 256 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                         SVARNABATIKA                              സ്വര്‍ണ്ണവടിക.

 എല്ലാത്തരം ജ്വരങ്ങള്‍ക്കും, വിശേഷിച്ച് മലമ്പനിക്ക്, കൈകണ്ട ഔഷധം, ഒരു ഡപ്പിക്കു 8-ണ. ഒരു ഡജന്‍ഡപ്പി 5-ക.

                                              പ്രമേഹപീയുഷം.

                                                 PRAMEHA PIYUSHA

മധുമേഹം, ശുക്ലദോഷം, സിരകളുടെ ബലഹീനത ഇവയ്ക്കു അത്ഭുതകരമായ മരുന്നു, ഒരു കുപ്പിക്ക് വില 2 - രൂപാ.

                                                                                   Rabindra & Co., Bonhugly P. O. 

                                                                                                   Alam Bazaar, Calcutta.

You May Also Like