സ്റ്റാമ്പു മാനുവൽ

  • Published on April 20, 1910
  • By Staff Reporter
  • 67 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

       വക്കീലന്മാർ, ഗുമസ്തന്മാർ, വെണ്ടറന്മാർ, ആധാരമെഴുത്തുകാർ മുതലായവർക്ക്   മുദ്രവില സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് , കരണമാതൃക ഇവകളും അടങ്ങിയ പുസ്തകം.

                                                                                                 വില       8 അണ.

                                                              പി.ജി. ലക്ഷ്മണൻപിള്ള.

                                                        കൈതമുക്ക്,    തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like