കുന്തള കൗമുദീതൈലം

  • Published on September 29, 1909
  • By Staff Reporter
  • 252 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                              KUNTALA KAUMUDI TAILA

                                       കുന്തളകൌമുദീതൈലം.

 മനോഹരമായ കേശപാശം വേണമെങ്കില്‍ സ്ത്രീജനങ്ങള്‍ കുന്തളകൌമുദീതൈലം ഉപയോഗിക്കയാണ് ആവശ്യം. സുഗന്ധമുള്ളതും, തലച്ചോറിനെ തണുപ്പിക്കുന്നതുമാണു. വില. ഒരുകുപ്പിക്ക് 12-ണ മാത്രം

           R. C. SEN & Co,                                                    ആര്‍. സി. സെന്‍ കമ്പനി

         216, Cornwallis St. Calcutta                                                                 കല്‍ക്കത്ത.

You May Also Like