സ്വദേശ സാധനങ്ങൾ

  • Published on December 13, 1909
  • By Staff Reporter
  • 205 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

               സ്വർണ്ണം,  വെള്ളി, മുതലായതുകൾ  കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ 25  കീർത്തിമുദ്രകൾ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

   അനേകം   ഒന്നാം  ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും  കിട്ടീട്ടുണ്ട്.

        ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ അതു തന്നെയേ ഉപയോഗിക്കയുള്ളൂ.

ഡൈമണ്ട് ടായിലട്ട് സോപ്പ് :-

             രാമച്ചം, ഗുലാബ്, പന്നീർ, താഴമ്പൂവ്, മയിലാഞ്ചി ഇവയുടെ വാസനകൾ ഉള്ളതും, പലേ മാതിരി അത്തർസോപ്പുകളും .

ഡൈമണ്ട് കാർബാളിക് സോപ്പ് :-  നൂറ്റിന് 5,  10, 20 - വീതം കാർബാളിക് അമ്ലമുള്ള സോപ്പ് കട്ട ഒന്നിന്  1 ണ 3 പൈ - ; 4  ണ,  6 ണ വീതം.

ഡൈമണ്ട് ഫാമിലി ആൻഡ് കൊറനേഷൻ :-   കട്ട ഒന്നിന് 1 ണ 3 പൈ ;  3   ണ,  3 ണ വീതം.

ഉപയോഗിപ്പാൻ തയ്യാറുള്ള ഡൈമണ്ട് ചായങ്ങൾ : -   പച്ച, നീലം, വയലറ്റ്;  കറുപ്പ്, മഞ്ഞ, നല്ല ചെമപ്പ് ( Pink ), കാവി 12 കട്ടയ്ക്ക്  11 ണ.

     എല്ലാ മാതിരി സ്വദേശസാമാനങ്ങളും സഹായവിലയിൽ താഴെ ഉള്ള മേൽവിലാസത്തിൽ എഴുതിയാൽ ഉടനെ കിട്ടുന്നതാകുന്നു.

                                                                             ഗുരുരാജകമ്പനി,

        [ ഡൈമണ്ട് സോപ്പ് കമ്പനിക്കും ;  ലക്ഷ്മിപെൻ കമ്പനിക്കും ഏജൻ്റ് ]

                           പൈക്രാഫ്ട്ട് ശാല,  തിരുവളക്കണ്ണി; 

                                                       മതിരാശി  - എസ്- ഇ.

You May Also Like