കമ്പി വാർത്ത

  • Published on October 24, 1906
  • By Staff Reporter
  • 493 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                               (സ്വന്തലേഖകന്‍)

 മദ്രാസ് - അക്ടോബര്‍ 22-നു - അര്‍ബത്ത് നട്ട് കമ്പനിവക ബാങ്ക് ക്ഷയിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. പണം കൊടുക്കല്‍ നിറുത്തിയിരിക്കുന്നു

You May Also Like