സ്വദേശി സാധനങ്ങൾ

  • Published on November 03, 1908
  • By Staff Reporter
  • 295 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

             പലതരത്തിലുള്ള  ജവുളി, മഷിപ്പൊടി, ചായനൂൽ, ചീപ്പ്  ഇവ വി-പീ ബങ്കിയായി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽവിവരത്തിന് ആവശ്യക്കാർ സ്റ്റാമ്പുസഹിതം എഴുത്തയയ്ക്കണം.

                            സി.തിരുമാലുപിള്ള, മാനേജർ,

                             സ്വദേശി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ്

                                               കമ്മെർസിയൽ യൂണിയൻ,

                                                                         തിരുവിതാങ്കോടു.

You May Also Like