വജ്രസിന്ദൂരം

  • Published on September 10, 1909
  • By Staff Reporter
  • 244 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                            വജ്രസിന്ദൂരം

                                                                അല്ലെങ്കിൽ

                                     അത്ഭുതകരമായ കുഷ്ഠനിവാരണി.

മനുഷ്യർക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വലുതായ അനുഗ്രഹം.

           ഈ മരുന്ന് ഡാക്ടർ എച്ച്. പി. എസ്മണ്ട് വൈയിറ്റ് എഫ്. ആർ. സി. എസ്. ഐ . അവർകളാൽ പരിശോധിക്കപ്പെട്ട്, തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട്ട് ധർമ്മാശുപത്രിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടത്.

     എല്ലാ വിവരങ്ങൾക്കും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലൂർ, ഐ. വേലുപ്പിള്ള മുതൽപേർക്ക് എഴുതി ചോദിച്ചുകൊള്ളണം.


You May Also Like